Pedagogik

PEDAGOGIK

Reggio Emilia

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi har en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och kompetenta.


Barnen ser vi som kompetenta individer med en inneboende nyfikenhet, forskarlust och drivkraft att lära. I Reggio Emilias pedagogiska filosofi värdesätts inflytande och delaktighet högt. Varje barn ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.


Reggio Emilia är en provins i Norra Italien som är känd för sin speciella pedagogik. Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt innebär att man väljer ett forskande arbetssätt. Barnens val och deras förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Den skapande processen sätts i centrum och fantasin ses som en hjälp för barnen att bearbeta samt pröva och ompröva sina idéer och hypoteser.

 

Tillsammans med barnen ska vi ge oss ut på kunskapsresor och vi ska lyssna, forska och iaktta. Om barnen kör fast ska vi finnas där för att hjälpa dem vidare, till exempel genom att ställa de rätta frågorna.


Det talas om de tre pedagogerna inom Reggio Emilia:

 • Miljön - ska vara föränderlig och stimulerande
 • Barnen - hjälper varandra i sökandet efter kunskap
 • Pedagogerna - stöttar barnen i bakgrunden


Arbetslaget på Körsbärets Förskola 


Övre raden fr. vänster: Marita (barnskötare), Emmeli och Petra (förskollärare)

Nedre raden fr. vänster: Ulrika (rektor) och Niclette (barnskötare)


Vi som arbetar här tycker att vi har ett 

fantastiskt och viktigt arbete! 

Utbildning och undervisning

Vi delar in oss i olika grupper under dagen och arbetar tillsammans mot olika mål.

Några exempel:

 • skapande, kreativitet
 • musik, sång, dans och drama
 • rörelse inne och utomhus
 • matematik, teknik och digitalisering
 • traditioner och kulturer
 • närmiljö
 • naturkunskap 
 • språk, TAKK
 • hållbar utveckling
 • samspel, förståelse och medmänsklighet
 • demokrati

På Körsbärets förskola anser vi att leken spelar en viktig roll. 
När barnet leker rör de sig obehindrat mellan fantasi och verklighet. Leken kan även betraktas som ett pedagogiskt redskap, en väg till lärande och ett sätt att kommunicera.
För att skapa bra förutsättningar för lek, experimenterande och utforskande krävs tid, rum och kunskap.
Leken bidrar till utveckling och lärande på olika sätt, till exempel intellektuellt, emotionellt, motoriskt och socialt. 

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är en viktig del av arbetet för att synliggöra såväl barnens som pedagogernas arbete, utveckling och lärande. Dokumentationen sker med olika metoder såsom nedtecknande i skrift, genom fotografering, videoinspelning och inte minst barnens egna alster. Det är dock viktigt att vi pedagoger förhåller oss kritiska och ständigt reflekterar över vår dokumentationskultur, samt ber om barnens samtycke.